เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร


07เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
- ลดเวลาในการทำงาน
- ลดต้นทุน
- ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 


ไปหน้าบทความที่หน้าสนใจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) เช่น การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกวันนี้โลกของเรามีเทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่างๆ เกิดขึ้นมามากมาย คอมพิวเตอร์ กลายเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ทุกบ้าน จนแทบจะเลี่ยงไม่ได้ การใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างกัน กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทุกวันนี้เรามีอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ ไว้ใช้งานมากมาย ทั้งสมาร์ทโฟน ระบบนำร่องติดรถยนต์ แท็บเล็ตฯ และอีกมากมายหลากหลายตัวอย่างที่ไม่ได้กล่าวอ้าง จะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในด้านการสื่อสารข้อมูล การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศ จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ลดเวลาในการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และยังสามารถจัดเรียง แก้ไข และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
  • ลดต้นทุน เพราะระบบสารสนเทศนั้นสามารถจัดการกับงานที่มีความซับซ้อนได้รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น และต้นทุนในการดำเนินงาน รวมไปถึงค่าบุคลากรอีกด้วย
  • ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทำให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว และการสื่อสารที่รวดเร็ว ก็สร้างความก้าวหน้าอีกมากมาย ทุกวันนี้เราสามารถติดต่อข้ามโลกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที สามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน
  • ระบบสารสนเทศช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดี โดยช่วยในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารข้อมูล จัดเรียง สืบค้นข้อมูล และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ประสิทธิผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ เนื่องจากระบบสารสนเทศ สามารถประมวลผลและทำการแสดงผลข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การจัดการทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
  • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าต่างๆ ในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ล้วนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และทำให้คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยปัจจุบันมีองค์กร หรือ บริษัทต่างๆ จำนวนมากที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ไอที ไปใช้ในการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ร่วมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน กำไร จุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งหากองค์กรใดรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้ จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้มาก

ที่มา itexcite.com

ไปหน้าบทความที่หน้าสนใจ