การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท

ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ

เมื่อจะเริ่มต้นประกอบกิจการ จะจดทะเบียนแบบไหนดี

      เมื่อท่านตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจเป็นของตนเอง และรู้ชัดแล้วว่าจะทำธุรกิจอะไร สิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจต่อไป คือเลือกว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ประเภทต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยเมื่อท่านได้ทราบข้อแตกต่างของรูปแบบธุรกิจแต่ละประเภท แล้วก็จะเป็นการง่ายสำหรับท่านที่จะตัดสินใจได้ว่า ธุรกิจของท่านควรดำเนินการในรูปแบบใด

บุคคลธรรมดา

      หรืออีกนัยหนึ่ง คือ "ธุรกิจเจ้าของคนเดียว" ลักษณะของกิจการประเภทนี้คือ การตัดสินใจต่างๆ เป็นสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว การตัดสินใจต่างๆ อยู่ในลักษณะ คิดคนเดียว ทำคนเดียว ซึ่อผลดีคือตัดสินใจง่าย และรวดเร็ว แต่ผลจากการคิดคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นผลดี...ได้กำไร หรือเป็นผลเสีย...ขาดทุน ก็รับผลคนเดียวเต็มๆ ซึ่งลักษณะธุริจประเภทนี้จะดีมาก ถ้าเจ้าของไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน เพราะธุรกิจประเภทนี้ไม่สามารถระดมทุนจากใครได้

      ลักษณะการเสียภาษี เป็นไปตาม "อัตราก้าวหน้า" ซึ่งหมายถึง ถ้ารายได้มาก ก็จะเสียภาษีมาก โดยอัตราภาษี สูงสุด ถึง 37% ของกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย

      นั่นคือ ค่าใช้จ่ายจะถูกกำหนดไว้ เป็น 2 ลักษณะ คือ อัตราเหมา (กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัวตามประเภทของธุรกิจ) และค่าใช้จ่ายตามจริง (ตามอ้างอิงเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สรรพากรยอมรับได้ หลังจากนั้นจึงนำมาหักค่าลดหย่อนส่วนตัว จึงจะเป็นฐานภาษีสำหรับคำนวณภาษีที่ต้องชำระ)

นิติบุคคล

      เป็นรูปแบบธุรกิจที่บุคคล 2 คนขึ้นไป ตกลงทำกิจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งเป็นผลกำไร
ตามอัตราส่วนที่แต่ละคนได้ลงทุน ซึ่งแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท คือ

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
      - ลักษณะธุรกิจประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล
      - ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน
      - ถ้าไม่จดทะเบียนจะมีสถานะเป็นคณะบุคคล
      - ถ้าจดทะเบียน มีสถานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล"

      การจัดทำบัญชี และภาษี การเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคลจะเสียภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาที่แยกออกจากตัวบุคคล ถือเป็นบุคคลอีดคนหนึ่งตามมาตรา 56 วรรค (2) ของประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ เงินส่วนแบ่งกำไร จากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย

2. ห้างหุ้นจำกัด
      - ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
      - ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
      - ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินจำกัด ไม่เกินเงินที่ได้ลงทุนไป ซึ่งหุ้นส่วน ประเภทนี้จะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจในกิจการ
      - ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สิน "ไม่จำกัดจำนวน" ในที่นี้คือ "หุ้นส่วนผู้จัดการ" ซึ่งหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบ และมีสิทธิเต็มที่ในการตัดสินใจใน เรื่องต่างๆ ของกิจการ

      การจัดทำบัญชี และภาษี มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี เหมือนกรณีตั้งบริษัท และเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. บริษัทจำกัด มีลักษณะจำเพาะดังนี้คือ
      - แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน
      - มีผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน
      - ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบถ้วน
      - มีสถาพเป็นนิติบุคคล
      - สามารถระดมทุนได้มาก และง่าย
      - ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานเป็นในรูปของคณะกรรมการบริษัท จึงทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าแบบบุคคลธรรมดา

เปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสีย ของธุรกิจประเภทต่างๆ
รายละเอียดเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด
1. เงินลงทุนมีเงินลงทุนจำกัดระดมทุนได้มากขึ้นระดมทุนได้ง่ายและมาก
2. การบริหารงานมีอำนาจตัดสินใจคนเดียวต้องปรึกษากับหุ้นส่วนบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท
3. ความรับผิดในหนี้สินเต็มจำนวน

- เต็มจำนวน (กรณีไม่จำกัด
ความรับผิดชอบ)
- จำกัด ไม่เกินมูลค่าหุ้น (กรณีจำกัด
ความรับผิดชอบ)

จำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ
4. ผลกำไรขาดทุนรับเพียงคนเดียวเฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วนจ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ
5. ภาษีเงินได้ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%
แต่ถ้าจดเป็นนิติฯ จะเสีย 15%-30%
กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี
อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
(SME เสียภาษีตามอัตรา
ก้าวหน้า 15%-30%)
ในกรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี
6. ความน่าเชื่อถือต่ำปานกลางสูง

 

วัตถุประสงค์และรูปแบบของการจดทะเบียน

   การจดทะเบียนธุรกิจนั้นเริ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าจะเลือกประกอบธุรกิจในรูปแบบใด
ก็จะจดทะเบียนธุรกิจตามประเภทธุรกิจนั้น เช่น

- ธุรกิจเจ้าของคนเดียว จดทะเบียนเป็นทะเบียนพาณิชย์
- ธุรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนเป็นรูปแบบคณะบุคคล
- ธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเป็นรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ธุรกิจบริษัทจำกัด จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจำกัด